YTD Need:  $66,888.00

YTD Give: $ 49,308.29

YTD: - $17,579.71