YTD Need:  $183,947.06

YTD Give: $ 144,680.88

YTD: - $39,266.18